آبیاری تابستانه زعفران، مفید یا مضر؟

آبیاری تابستانه زعفران، مفید یا مضر؟ بسیاری از دهاقین در این موردسوالاتی مطرح نمودند، که در این پست به پاسخ به آن می‌پردازیم.

در سال‌های اخیر تحقیقاتی در ایران نشان داده است که آبیاری تابستانه باعث افزایش گلدهی زعفران می‌گردد. اما با این وجود تجربه عملی در مزارع هرات نشان داده است که آبیاری در تابستان (برج اسد) باعث افزایش تعداد و وزن گل می‌شود، اما در عین حال تارهای ضعیف‌تری تولید می‌کند، که در نتیجه عملکرد نهایی کمتر از روش بدون آبدهی است. در عین حال آبدهی در تابستان باعث افزایش تعداد کنه‌های مضر و همچنین عود کردن مرض قارچی این‌گیاه می‌گردد.

آبیاری تابستانه زعفران، مفید یا مضر؟

 بناء توصیه می‌شود که تنها اگر مشکل کمبود آب در اول فصل دارید، یا سطح زیر کشت زیادی دارید و مدیریت در فصل برداشت برایتان مشکل است و در عین حال سابقه بیماری قارچی در زمین زعفران‌تان دیده نشده است، می‌توانید از آبیاری تابستانه استفاده کنید، اما صرفا در برج اسد!