اشتراک شرکت زعفران افغانستان در سی هشتمین نمایشگاه بین المللی زراعتی در ریاض عربستان

شرکت زعفران افغانستان به منظور معرفی و کسترش محصولات زراعتی کشور در نمایشگاهی بدین منظور در ریاض پایتخت عربستان سعودی شرکت نمود.
هدف اساسی این شرکت از اشتراک در این نمایشگاه بازاری یابی مناسب در کشور های عربی به خصوص عربستان سعودی میباشد.

30 میزان الی 3 عقرب