بازدید جناب محترم آقای غنی خان غوریانی معین وزارت صنعت و تجارت جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت محترم همراه، از شرکت طلای سرخ زعفران افغانستان.
شرکت طلای سرخ میزبان معین محترم وزارت صنعت و تجارت و هیئت همراه شان بود که از روند تولید، ذخیره سازی، پاک کاری، پروسس، بسته بندی زعفران بازدید نموده از دستاوردها و تولیدات شرکت استقبال نمودند، و آمادگی خود را برای ایجاد مراکز تولیدی فراورده‌های زعفرانی چون نوشیدنی، چای زعفرانی، اسپری زعفران و… در کشور اعلان نمودند.
همچنان در مورد چالش‌های تولیدی و صادراتی زعفران و محصولات زراعتی از جمله ایجاد بازارهای مناسب داخلی،باز گشایی تونل‌های هوایی و زمینه، جلوگیری از قاچاق زعفران‌خارجی به داخل کشور و استحکام روابط وزارت صنعت و تجارت با تاجران و صادر کنندگان، بحث و گفتگو صورت گرفت.