نمایشگاه اینترفود آذربایجان – باکو | ۱۰ جون تا ۱۲ جون
روزنه جدید برای صادرات زعفران افغانستان
شرکت طلای سرخ برای نخستین بار در نماشگاه اینترفود در شهر باکو کشور آذربایجان اشتراک نمود، که توانسته توجه بازدید کننده گان زیادی را به خود جلب نماید.
همچنان وزیر زراعت کشور آذربایجان آقای انعام کریموف از غرفه شرکت طلای سرخ بازدید نموده، از دست آوردها و محصولات این شرکت استقبال نمودند.
این نمایشگاه بستر مناسبی برای عرضه و تبلیغ محصولات زراعتی کشور عزیز ما خصوصا زعفران به حساب می آید.