اشتراک شرکت زعفران افغانستان در نمایشگاه بزرگ بین المللی انوگا، شهر کلن، آلمان
از ۵ الی ۹ اکتبر ۲۰۱۹

نمایشگاه آلمان

شرکت زعفران افغنستان در آلمان

نمایشگاه آلمان

شرکت زعفران افغنستان در آلمان

نمایشگاه آلمان

شرکت زعفران افغنستان در آلمان