شرکت طلای سرخ افغانسان در نمایشگاه غذایی استانبول (CNR).

شرکت طلای سرخ افغانستان با اشتراک در این نمایشگاه که بزرگ‌ترین سکوی نمایش صنایع غذایی ترکیه می‌باشد، در نظر دارد تا محصولات افغانستان را به صورت گسترده تبلیغ و عرضه نماید.
نمایشگاه غذایی استنابول (CNR) یکی از بزرگ ترین نمایشگاه‌های مواد غذایی در اروپا می‌باشد، که اشتراک در آن می‌تواند بازاریابی عالی برای کشور ما به حساب آید.

هدف ما از اشتراک در چنین نمایشگاه‌‍ها معرفی و عرضه محصولات زراعتی ناب افغانستان بوده و می‌خواهیم بازراهای جهانی را به سمت محصولات خود دعوت کنیم.شرکت طلای سرخ افغانسان در نمایشگاه غذایی استانبول