Thành tựu

Chứng chỉ HACCP

Chứng chỉ ISO 22000

Đăng ký FDA Hoa Kỳ

Giải thưởng xuất sắc của ACCI

Giải thưởng nhà xuất khẩu Saffron Afghanistan tiên phong

Giải thưởng triển lãm tốt nhất IITF 2010