هرات زعفران در نمایشگاه بزرگ بین المللی انوگا، شهر کلن، آلمان از ۵ الی ۹ اکتبر ۲۰۱۹
شرکت طلای سرخ زعفران افغانستان به منظور رشد و گسترش دادن تجارت زعفران افغانستان در مشهور ترین نمایشگاه های بین المللی زعفران در سراسر دنیا شرکت می نماید و این بار نیز برای معرفی و به نمایش گذاشتن زعفران افغانستان به بازار های آلمان در نمایشگاهی که در شهر کلن آلمان برای معرفی بهترین محصولات زراعتی از سراسر جهان برگزار شده بود شرکت نموده است و به امید اینکه بتواند از این دریچه سرمایه گذاری های بین المللی را بطرف تولید زعفران در افغانستان جلب نماید و بازار مناسبی در آن کشور برای تجارت زعفران افغانستان ایجاد نماید.

زعفران افغانستان، بهترین زعفران دنیا می‌باشد و ما آنرا به دسترس شما قرار می‌دهیم.

نمایشگاه آلمان

شرکت زعفران افغنستان در آلمان

نمایشگاه آلمان

شرکت زعفران افغنستان در آلمان

نمایشگاه آلمان

شرکت زعفران افغنستان در آلمان