CÔNG TY AFGANISTAN SAFFRON TRONG LỄ HỘI HOA SAFFRON QUỐC GIA LẦN THỨ 4

Gian hàng của Công ty Nghệ tây Afganistan Trong lễ hội hoa nghệ tây toàn quốc lần thứ IV, từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 11 năm 2018.