Sự tham gia của Công ty Nghệ tây Afghanistan trong triển lãm thực phẩm tại Thanh Đảo Trung Quốc, từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 5 năm 2019.